Hotline Obrábanie kovov: +49 (0)2269 360
Hotline Chladiace systémy: +49 (0)241 94629-72
Hotline Obrábanie kovov: +49 (0)2269 360
Hotline Chladiace systémy: +49 (0)241 94629-72
VOP

Všeobecné predajné a dodacie podmienky v obchodnej doprave s podnikateľmi stav: Január 2012

I. Všeobecne

 

1.

 

1. Pre všetky dodávky a výkony zo zmluvných vzťahov medzi spoločnosťou Haugg Kühlerfabrik GmbH (ďalej ako:„Dodávateľ“) a jej zákazníkmi (ďalej ako:„Objednávateľ“), u ktorých ide o podnikateľov v zmysle paragrafov § 310 Občianskeho zákonníka sú základom tieto Všeobecné predajné a dodacie podmienky (ďalej ako: „VOP“).

 

1.1 Tieto VOP platia predovšetkým pre Kúpne zmluvy, Zmluvy o dielo a Zmluvy o dodávke diela.

 

2. Tieto predajné podmienky platia výlučne; protichodným alebo odlišujúcim sa nákupným podmienkam Objednávateľa týmto Dodávateľ odporuje. Stávajú sa zmluvným obsahom len vtedy a len do tej miery, pokiaľ súhlasia s týmito VOP alebo pokiaľ ich Dodávateľ výslovne uznal v písomnej forme. Aj opakované doručenie Všeobecných nákupných podmienok Objednávateľa v rámci pretrvávajúceho obchodného vzťahu neznamená ich akceptáciu dodávateľom pre aktuálne a budúce obchody, presne tak ako ani pre samotnú realizáciu týchto obchodov. Prijatie dodávok a služieb Objednávateľom platí ako uznanie týchto VOP počas trvania celých obchodných stykov.

 

3. Všetky vedľajšie dohody, zmeny a doplnky zmluvy medzi Dodávateľom a Objednávateľom si vyžadujú pre svoju platnosť potvrdenie Dodávateľa v písomnej forme, do tej miery a pokiaľ sa v týchto VOP pre určité vyhlásenia nepredpokladá písomná forma. To isté platí pre prípadné ústne dohody alebo prísľuby, ktoré dajú pracovníci Dodávateľa, ako aj pre prísľub vlastností.

4. Dodávateľ a Objednávateľ sú označení ďalej aj spoločne ako „Zmluvné strany“.

 

II. Uzatvorenie zmluvy a dodávka

 

1.

 

1.1 Ponuky dodávateľa ostávajú z hľadiska ceny, dodacieho termínu a ostatného obsahu voľné. Doručenie katalógov, cenníkov a prospektov, ako aj zobrazenie na internete nezaväzujú Dodávateľa k uzatvoreniu zmluvy.‘

 

1.2 Miery a údaje o hmotnosti v katalógoch a prospektoch treba neustále vnímať ako nezáväznú prvotnú informáciu. Smerodajné sú samotné hodnoty uvedené v potvrdení zákazky.

 

1.3 Konštrukčné zmeny alebo zmeny tvaru, odchýlky vo farebnom odtieni rozsahu dodávky zo strany výrobcu tovaru ostávajú až po dodanie vyhradené, pokiaľ sú zmeny alebo odchýlky pri zohľadnení záujmov Dodávateľa pre kupujúceho primerané.

 

1.3.1 Ak Dodávateľ alebo výrobca používa na označenie objednávky alebo objednaného predmetu znaky alebo čísla, nemôžu byť z toho vyvodzované žiadne práva z hľadiska na konkretizáciu predmetu kúpy alebo rozsahu dodávky.

 

1.3.2 Údaje dodávateľa k mieram, ktoré sa týkajú lícovania, budú dodané zásadne s ohľadom na neskoršiu odbornú montáž dodaného dielu, t. zn. odbornou dielňou alebo iným odborníkom. Preto zodpovedajú aj doručené univerzálne diely, ktoré sa v malej miere odchyľujú od dohodnutých mier alebo hodnôt, ale môžu byť funkčne namontované v súlade so všeobecne uznávanými pravidlami techniky do vozidla, zmluvnému zadaniu, pokiaľ a ak Objednávateľ pri objednávke neupozornil výslovne v písomnej forme na dodržanie určitých údajov ako nutného obsahu zmluvy. Tieto odchýlky nepredstavujú preto v zásade žiadne závady/nedostatky dodaného tovaru.

 

1.4 Dodávateľ si vyhradzuje pre vzory, kalkulácie nákladov, výkresy atď. vlastnícke a autorské práva. Nemožno ich sprístupniť tretím subjektom bez osobitného súhlasu Dodávateľa.

 

1.5 Čiastkové dodávky sú v primeranej miere prípustné. Ak Objednávateľ nemá záujem o čiastkovú dodávku, tak môže pri určení (v písomnej forme) dodatočnej lehoty minimálne 14 pracovných dní odstúpiť od zmluvy.

 

2.

 

2.1 Zmluva nadobúda v zásade platnosť na základe objednávky (ponuka) a následne v písomne udeleného potvrdenia zákazky Dodávateľa (prijatie).

 

2.2 Objednávky a zákazky môže Dodávateľ prijať v priebehu 14 dní.

 

2.3 Ak nebude zákazka potvrdená písomne, nadobúda zmluva svoju platnosť na základe dodávky objednaného tovaru. Mlčanie dodávateľa k objednávke neznamená jej prijatie.

 

3.

 

3.1 Dodávka prebieha zásadne „z fabriky“.

 

3.1.1 Riziko prechádza na Objednávateľa odovzdaním tovaru Dodávateľa alebo jeho pomocníkov plnenia prepravcovi, kuriérovi alebo naložením tovaru na dopravný prostriedok Dodávateľa, najneskôr však opustením skladu Dodávateľa alebo jeho Preddodávateľa, ako má tento na základe voľby Dodávateľa realizovať bezprostredne dodávku objednávateľovi.

 

3.1.2 Ak sa expedícia v dôsledku okolností, ktoré nezavinil Dodávateľ, oneskorí, tak prechádza riziko na Objednávateľa dňom pripravenosti k expedícii. Na výslovné želanie (v písomnej forme) a na náklady Objednávateľa poistí Dodávateľ tovar proti poškodeniu počas doby oneskorenia.

 

3.2 Náklady na transport znáša Objednávateľ. Spôsob expedície vyberá Dodávateľ, ak nie je v písomnej forme výslovne dohodnutý mimoriadny druh expedície.

 

3.3 Poistenie prepravy Dodávateľ neuzatvára, okrem prípadu, kedy si to Objednávateľ výslovne želá a ak je to v písomnej forme patrične medzi Zmluvnými stranami dohodnuté. Náklady na poistenie prepravy znáša Objednávateľ.

 

4.

 

4.1 Všetky dodacie povinnosti Dodávateľa sú s výhradou riadnej vlastnej dodávky.

 

4.1.1 Príslušné vyhlásenie preddodávateľa platí ako dostatočné preukázanie, že dodávateľovi bola znemožnená dodávka bez jeho zavinenia.

 

4.1.2 Ak tovar nie je k dispozícii, vyhradzuje si Dodávateľ možnosť odstúpenia od zmluvy. V tomto prípade Objednávateľa bezodkladne informuje o nedispozičnosti a realizované platby Objednávateľa vráti bezodkladne späť.

 

4.2 Dodacie lehoty, ktoré sú uvedené v potvrdení zákazky, nie sú zásadne žiadne záväzné dodacie termíny, ale udávajú len predpokladaný termín dodania. Prekročenie predpokladaného dátumu dodania preto neznamená žiadne oneskorenie dodávky. Na to je potrebné napomenutie s primeraným určením lehoty Objednávateľa.

 

4.2.1 Pevný termín dodania resp. záväznú lehotu dodania , ktorú si Objednávateľ želá, musí Objednávateľ pri objednávke výslovne uviesť v písomnej forme­. Inak platí pevný termín dodania pri prijatí objednávateľom a nie ako bolo dohodnuté.

 

4.2.2 Ak na základe pevného termínu dodania je pre Objednávateľa rozhodujúci záujem o výkon v závislosti od včasného dodania výkonu, a teda ak pri prekročení dodacej lehoty už tento záujem nie je, oznámi Objednávateľ túto skutočnosť Dodávateľovi výslovne pri objednávke v písomnej forme. Inak neplatí pevný obchod pri prijatí Dodávateľom ako dohodnutý.

 

5.

 

5.1 Dodržanie dodacích povinností Dodávateľom predpokladá, splnenie všetkých povinností Objednávateľa, ktoré mu v tejto súvislosti prináležia. Pokiaľ sa pri objednávke jedná o dielo, ktoré má byť vyrobené podľa jeho želania, týkajú sa ho počas výrobného procesu predovšetkým povinnosti konkretizácie a spoluúčinnosti v technických otázkach. Ak Objednávateľ neplní svoje povinnosti alebo ako si ich plní s omeškaním, tak sa príslušne predlžuje aj záväzne dohodnutá dodacia lehota.

5.2 Ak nedodržanie dodacej lehoty spôsobila vyššia moc, pracovný štrajk alebo iné udalosti, ktoré Dodávateľ nemôže ovplyvniť, tak sa príslušne predlžuje dodacia lehota. Dodávateľ oznámi Objednávateľovi začiatok a koniec takých okolností pokiaľ možno čo najskôr. Ak vedú príslušné poruchy k posunutiu výkonu o viac ako štyri mesiace, môže Objednávateľ od zmluvy odstúpiť. Ostatné práva na odstúpenie od zmluvy ostávajú tým nedotknuté.

 

III. Ceny a platba

 

1.

 

Ceny Dodávateľa za tovar, uvedené v katalógoch, cenníkoch, reklame atď. ako aj v potvrdení zákazky sú uvedené v eurách a sú k vyzdvihnutiu v sklade, nezahŕňajú zabalenie, poistenie a transport. Náklady na transport, poistenie a zabalenie sú vykázané vo faktúre osobitne. Pod „kúpnou cenou“ sa ďalej rozumie aj odmena za dielo.

 

2.

 

Zákonná daň z pridanej hodnoty nie je v cenách Dodávateľa zahrnutá, táto bude osobitne uvedená na faktúre v zákonnej výške v deň dodávky.

 

3.

 

3.1 Kúpna cena je splatná pri dodávke (Kúpna zmluva) resp. prevzatí (Zmluva o dielo). Prevzatie sa uskutoční podpísaním preberacieho protokolu, najneskôr však s uvedením do prevádzky resp. užívaním (spracovanie/zabudovanie atď.) dodaného diela.

 

3.2 Dodávateľ vystaví Objednávateľovi faktúru zodpovedajúcu zákonným požiadavkám s kúpnou cenou resp. odmenou za dielo a prípadné ďalšie náklady (transport, zabalenie, poistenia atď.).

 

3.2 Fakturovanú sumu musí Objednávateľ uhradiť v priebehu 30 kalendárnych dní od dodávky a dátumu vystavenia faktúry (platobný cieľ). Pri platbe v priebehu 10 kalendárnych dní od dodávky zaručuje Dodávateľ Objednávateľovi 2% skonto. Platba sa uskutoční zásadne prevodom na účet Dodávateľa uvedený na faktúre, v hotovosti.

 

3.3 Nedodržaním platobného cieľu sa dostáva Objednávateľ bez osobitnej upomienky do omeškania platby. Počas omeškania platby sú k zaplateniu úroky vo výške 8 % nad základnou úrokovou sadzbou p.a.

 

3.4 Ak sú výnimočne akceptované šeky alebo zmenka, považuje sa platba za uskutočnenú až vtedy, keď boli tieto uplatnené a príslušná suma bola pripísaná na účet.

 

4.

 

4.1 Platby objednávateľa sú použité najprv na pokrytie nákladov, potom úrokov a s prebytkom na vyrovnanie najstarších dlžných položiek z obchodného vzťahu.

 

4.2 Pri prerušení platieb alebo žiadosti Objednávateľa o zahájenie konkurzného konania na majetok Objednávateľa sa stávajú všetky pohľadávky Dodávateľa z obchodného vzťahu ihneď splatné, bez potreby osobitného určenia splatnosti. Objednávateľ je v tomto prípade aj oprávnený, ešte otvorené dodávky zrealizovať len proti zálohovej platbe alebo primeranej zábezpeke, bez nich je oprávnený po uplynutí primeranej dodatočnej lehoty odstúpiť od zmluvy.

 

4.3 Proti pohľadávkam za kúpnu cenu resp. pohľadávkam odmeny za dielo Dodávateľa môže Objednávateľ započítavať nesporné alebo právoplatne zistené splatné protipohľadávky. Uplatnenie zádržného práva je možné len vtedy, pokiaľ sa toto zakladá na nárokoch z predmetnej Kúpnej zmluvy alebo Zmluvy o dielo.

 

IV. Výhrada vlastníctva

 

1.

 

1.1 Dodávateľ si vyhradzuje vlastníctvo všetkých ním dodaných tovarov až po moment vyrovnania všetkých pohľadávok z obchodného vzťahu s Objednávateľom.

 

1.2 Pri pretrvávajúcej faktúre platí výhrada vlastníctva ako zabezpečenie pre saldo pohľadávku Dodávateľa.

 

1.3 Pokiaľ prevyšuje hodnota všetkých práv zábezpeky, ktoré Dodávateľovi prináležia, výšku všetkých zabezpečených nárokov o viac ako 20 %, uvoľní Dodávateľ na vyzvanie Objednávateľa príslušnú časť práv zábezpeky. Výber zábezpeky, ktorú je potrebné uvoľniť, prináleží Dodávateľovi.

 

2.

 

Spracovanie dodaného tovaru Objednávateľom sa uskutočňuje vždy pre Dodávateľa. Ak sa predmet dodávky spracúva, obklopí alebo tak spojí s inými predmetmi, ktoré Dodávateľovi nepatria, tak Dodávateľ nadobúda spoluvlastníctvo na novej veci v pomere hodnoty faktúry predmetu dodávky k zaobstarávacej cene iných predmetov v čase spracovania alebo spojenia. Vec, ktorá vznikne spracovaním alebo spojením, platí ako výhradný tovar. Objednávateľ uschováva novú vec pre Dodávateľa so starostlivosťou riadneho obchodníka.

 

3.

 

Objednávateľ je oprávnený až do odvolania ďalej predávať predmet dodávky v normálnom obchodnom styku. Avšak všetky budúce pohľadávky z ďalšieho predaja voči svojim kupujúcim so všetkými vedľajšími právami vrátane prípadných saldo pohľadávok – až do výšky hodnoty faktúry spracovaného výhradného tovaru pre istotu odstupuje, bez toho, že by si to ešte neskôr vyžadovalo osobitné vyhlásenia. Pritom je bezpredmetné, či ďalej predaný tovar bol spracovaný alebo nie. Ak je výhradný tovar predávaný spoločne s inými predmetmi, bez toho, že by bola pre výhradný tovar dohodnutá osobitná cena, tak odstupuje Objednávateľ s prednosťou pred ostatnými pohľadávkami tú časť pohľadávky celkovej ceny na Dodávateľa, ktorá zodpovedá cene za výhradný tovar, uvedenej Dodávateľom na faktúre. Pri preukazovaní hodnovernosti oprávneného záujmu je Objednávateľ povinný Dodávateľovi doručiť všetky potrebné informácie a potrebné podklady pre uplatnenie svojich práv voči jeho kupujúcim.

 

4.

 

4.1 Objednávateľ nie je oprávnený tovar nachádzajúci sa vo výhrade vlastníctva so svojím vlastným stavom na sklade alebo stavom na sklade tretích subjektov neoddeliteľne rozmnožovať s následkom, že by výhradné vlastníctvo v prospech Dodávateľa vyhradeného tovaru zaniklo.

 

4.2 Objednávateľ označí až do úplného prechodu vlastníctva dodaný tovar, ktorý u seba naskladní, vhodným spôsobom ako vlastníctvo Dodávateľa, aby tak bolo možné v prípade insolvencie jeho vyčlenenie.

 

4.3 Objednávateľ zaobchádza s tovarom, ku ktorému existuje výhrada vlastníctva, so starostlivosťou riadneho obchodníka. Predovšetkým je povinný ho na vlastné náklady dostatočne poistiť na hodnotu nového tovaru proti škodám v dôsledku ohňa, vody a krádeže. Pokiaľ sú potrebné údržbové a inšpekčné práce, musí objednávateľ tieto včas uskutočniť na svoje vlastné náklady.

 

5.

 

Počas existencie výhrady vlastníctva sú pre Objednávateľa založenie alebo prechod zábezpeky tovaru, zakázané.

 

6.

 

6.1 Objednávateľ je oprávnený len k inkasovaniu odstúpených pohľadávok z ďalšieho predaja tovaru svojim kupujúcim.

 

6.2 V prípade existencie dôležitého dôvodu, predovšetkým pri omeškaní platby, zastavenia platby, zahájení konania insolvencie (insolvencia, vyrovnanie, celkovej exekúcie) alebo ak existujú porovnateľne odôvodnené záchytné body, že možno predpokladať platobnú neschopnosť Objednávateľa, je Dodávateľ oprávnený odvolať oprávnenie Objednávateľa k inkasovaniu. Okrem toho môže Dodávateľ po predchádzajúcom nariadení otvorenia poistnej zábezpeky resp. zhodnotenia odstúpených pohľadávok pri dodržaní dodatočnej lehoty otvoriť poistnú zábezpeku a odstúpené pohľadávky zhodnotiť.

 

6.3 Pokiaľ Objednávateľ neplní svoje platobné povinnosti, je povinný na požiadanie Dodávateľa oznámiť odstúpenie prípadným tretím kupujúcim, poskytnúť Dodávateľovi informácie potrebné k uplatneniu svojich práv a doručiť podklady. Dodávateľ do tej miery uvoľní zábezpeky, ktoré zadržal, pokiaľ prevyšuje ich hodnota pohľadávky, ktoré sú zaistené, o viac ako celkovo 20 %.

 

7.

 

Ak Objednávateľ poruší svoju povinnosť pre okamžitú úpravu tovaru vo výhrade vlastníctva alebo ak sa dostane do omeškania platby, môže Dodávateľ požadovať dodaný tovar, ku ktorému existuje výhrada vlastníctva. Pri odobratí resp. uplatnení výhrady vlastníctva alebo založení predmetu dodávky neprichádza k odstúpeniu od zmluvy, jedine, že by to Dodávateľ výslovne vyhlásil. Po nariadení zhodnotenia s udelením dodatočnej lehoty dvoch týždňov je Dodávateľ oprávnený tovar voľne predať alebo ho inak vydražiť. Výnos zo zhodnotenia sa započíta voči kúpnej cene.

 

8.

 

V prípade založenia, zabavenia alebo ostatných dispozícií alebo zásahov tretích subjektov musí Objednávateľ o tomto bezodkladne informovať Dodávateľa v písomnej forme, aby bolo možné podať žalobu podľa § 771 Občianskeho súdneho poriadku. Ak nie je tretí subjekt schopný nahradiť Dodávateľovi náklady na žalobu podľa § 771 Občianskeho súdneho poriadku, ručí Objednávateľ pre Dodávateľa za vzniknutý výpadok.

V. Záruka za vecné nedostatky

1.

 

1.1 Pokiaľ a ak nastane nedostatok tovaru, za ktorý zodpovedá Dodávateľ, je oprávnený najprv k dodatočnému plneniu. Podľa vlastnej voľby môže uskutočniť dodatočné plnenie (náhradná dodávka) alebo dodatočné vylepšenie (oprava). (Ak ostane prvý pokus o dodatočné vylepšenie neúspešný, smie Dodávateľ v zásade uskutočniť druhý pokus o dodatočné vylepšenie) Pri neúspešnom dodatočnom plnení môže Objednávateľ požadovať zľavu alebo odstúpiť od zmluvy, ako aj požadovať náhradu škody. Objednávateľ musí neúspešnosť dodatočného plnenia dokázať.

 

1.2. Údaje dodávateľa k mieram, ktoré sa týkajú lícovania, budú dodané zásadne s ohľadom na neskoršiu odbornú montáž dodaného dielu. Preto zodpovedajú aj doručené univerzálne diely, ktoré sa v malej miere odchyľujú od zadaných mier a/alebo dohodnutých mier alebo hodnôt, ale môžu byť funkčne namontované v súlade so všeobecne uznávanými pravidlami techniky do vozidla, zmluvným zadaním a v zásade nepredstavujú žiaden nedostatok (porovnaj čísl. II . 1.3.2 týchto VOP).

 

1.2.1 Objednávateľ musí dokázať, že vec vykazuje nedostatky. Opotrebenie nepredstavuje žiaden nedostatok, takže Dodávateľovi nevzniká žiadna povinnosť, ak príde k opotrebeniu.

 

1.2.2 Pokiaľ sa nejedná o kúpu spotrebného tovaru, je výška nákladov na montáž obmedzená na výšku príslušného zadania podľa zoznamu DAT-Schwacke, prípadné mzdové hodinové náklady sú obmedzené na maximálnu sumu 40,00 € za hodinu práce.
Objednávateľ má však dovolené preukázať vyššiu pracnosť, ktorá potom bude patrične uhradená; pritom treba vždy vypočítavať zisk.

 

2.

 

2.1 Ak dodávka vykazuje rozpoznateľné nedostatky, tak je potrebné to Dodávateľovi bezodkladne a v písomnej forme oznámiť, najneskôr však v lehote dvoch týždňov od obdržania tovaru. Skryté nedostatky treba Dodávateľovi písomne oznámiť v priebehu dvoch týždňov po ich zistení.

 

2.1.1 Ak sa dajú nedostatky tovaru zistiť len na základe uvedenia do prevádzky (skúšobný chod, atď.) alebo iných testovacích opatrení, ktoré sú pre dané odvetvie bežné, je Objednávateľ povinný tieto vykonať bezodkladne po dodávke v nariadenom rozsahu a bezodkladne reklamovať nedostatok, ktorý bol tak zistený. Toto platí predovšetkým pre skúšku netesností dodaného tovaru. Tieto skúšky sa majú uskutočniť, pokiaľ a ak je to možné, pred namontovaním tovaru do vozidla resp. pred spojením s inými vecami.

 

2.1.2 Ak Objednávateľ nie je po odbornej stránke schopný vyskúšať tovar, je povinný si na vlastné náklady zabezpečiť odborníka. Objednávateľ znáša povinnosť dokazovania, že skúška pre zistenie určitého nedostatku je nemožná.

 

2.2 Objednávateľ je povinný skontrolovať bezprostredne pri dodávke neporušenosť zabalenia a písomne oznámiť Dodávateľovi prípadné nedostatky. Nedostatky treba bezodkladne dokumentovať vhodnou formou, podľa možnosti pomocou fotografií a dodatočne ich treba oznámiť aj ešte prítomnému prepravcovi. Dokumentáciu je potrebné poskytnúť Dodávateľovi v papierovej alebo digitálnej forme.

 

2.3 Ak je tovar dodaný na želanie Objednávateľa bezprostredne jeho odberateľovi, nedotýka sa to povinnosti Objednávateľa vykonať skúšky a reklamácie podľa týchto VOP a § 377 Obch. zák. Objednávateľ zabezpečí, že tovar tam bude skontrolovaný podľa obchodníckych zvyklostí a že mu budú bezodkladne nahlásené prípadné nedostatky, ktoré on potom bezodkladne reklamuje Dodávateľovi.

 

2.4 Ak sa neuskutoční bezodkladné oznámenie nedostatku, považuje sa tovar za schválený. Objednávateľ nemôže v tomto prípade voči Dodávateľovi uplatňovať žiadne záručné práva na nedostatky z príslušných nedostatkov.

 

3.

 

Ručenie pre prípad náhrady škody v rámci záruky pre vecné nedostatky sa preberá nasledovne:

 

3.1 Dodávateľ ručí Objednávateľovi za škody, ktoré on, jeho zákonní zástupcovia a/alebo jeho pomocníci plnenia spôsobil/spôsobili úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou podľa zákonných ustanovení. V prípadoch ľahkej nedbanlivosti Dodávateľa, jeho zákonných zástupcov a/alebo pomocníkov plnenia je ručenie náhrady škody obmedzené na predpokladateľnú, škodu typicky vznikajúcu pri obchodoch neistého druhu. Za škody z porušenia podstatných zmluvných povinností (základné povinnosti) je ručenie za ľahkú nedbanlivosť obmedzené na škodu typicky vznikajúcu, za hrubú nedbanlivosť a úmysel sa nutne ručí. V ostatnom je ručenie náhrady škody vylúčené.

 

3.2 Obmedzenie ručenia a výluka ručenia upravené pod čísl. V. 3.1 týchto VOP neplatí pre škody na živote, tele a/alebo na zdraví, ako aj pri existencii záruky vlastností. Za tieto sa nutne ručí. Ručenie zo zákona o ručení za produkty ostáva taktiež nedotknuté.

 

3.3 Pokiaľ je ručenie Dodávateľa vylúčené alebo obmedzené, platí to aj pre osobné ručenie jeho zamestnancov, pracovníkov, zástupcov a pomocníkov plnenia.

 

3.4 Ručenie za akékoľvek poradenské služby atď. predovšetkým z hľadiska na spracovanie a opracovanie materiálov, sa preberá len vtedy, ak bolo toto zmluvne dohodnuté a Dodávateľ ho realizuje v písomnej forme.

 

4.

 

4.1 Nároky Objednávateľa na záruku vyplývajúce z práva Kúpnej zmluvy, ktoré nespadajú do regresných nárokov z kúpy spotrebných tovarov podľa §§ 478, 479 Ob. Zák., sú vylúčené, pokiaľ ide pri predmete kúpy o použitý tovar.

 

4.2 Pre nový tovar činí záručná lehota v prípadoch, ktoré sa netýkajú regresných nárokov z kúpy spotrebných tovarov podľa §§ 478, 479 Ob. Zák., jeden rok.

 

4.3 V prípadoch kúpy spotrebných tovarov platia zákonné ustanovenia ohľadne premlčania pre regres podnikateľa podľa §§ 478, 479 Ob. Zák., ak nie je individuálnou zmluvou dohodnuté niečo iné.

 

4.4 Ak medzi stranami príde k realizácii Zmluvy o dielo, sú nároky na záruku v prípade nedostatkov Objednávateľa jeden rok po prevzatí diela premlčané.

 

4.5 Pre obmedzenie ručenia a výluku ručenia upravené pod čísl. V. 4.1-4.4 týchto VOP príslušne platí čísl. V. 3.2 týchto VOP.

 

4.6 Je na samotnom Objednávateľovi, aby taktiež dohodol so svojimi zákazníkmi, ktorí sú podnikatelia, príslušné obmedzenia záruky, ak chce vylúčiť, aby bol viazaný dlhšími lehotami premlčania.

 

VI. Regres podnikateľa

 

Nasledovné ustanovenia o regrese podnikateľa podľa §§ 478, 479 Ob. Zák. platia len pre Kúpu spotrebných tovarov, t. zn. pre predajnú dodávateľskú reťaz, na ktorej konci je spotrebiteľ ako konečný kupujúci. Na Zmluvy o dielo s konečným zákazníkom, ktorý je spotrebiteľ, sa nevzťahujú ustanovenia o regrese podnikateľa.

 

1.

 

Ak Objednávateľ ďalej predá dodaný, nový vyrobený tovar a konečný zákazník predajnej reťaze je spotrebiteľ, môže Objednávateľ uplatňovať voči Dodávateľovi svoje vlastné nároky na ručenie za nedostatky bez určenia lehoty, ak konečný predajca musel v dôsledku jeho nedostatkov vziať tovar späť alebo znížiť kúpnu cenu a ak si zákazník Objednávateľa uplatňuje príslušné nároky voči Objednávateľovi.

 

2.

 

Objednávateľ môže navyše požadovať náklady, ktoré musel znášať vo vzťahu k jeho zákazníkovi, ak nedostatok, ktorý uplatňoval spotrebiteľ, už pri prechode rizika veci od Dodávateľa na Objednávateľa existoval. Náklady sú predovšetkým náklady na transport, cesty, prácu a materiál. Platí čísl. V. 1.2 týchto VOP.

 

3.

 

Objednávateľ má v rámci regresu podnikateľa nárok na náhradu škody len do tej miery, ak ho čísl. V . 3.1 a 3.2 týchto VOP nevylučuje.

 

VII.

 

1.

 

1.1 Dodávateľ ručí Objednávateľovi za škody, ktoré on, jeho zákonní zástupcovia a/alebo jeho pomocníci plnenia spôsobil/spôsobili úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou podľa zákonných ustanovení. V prípadoch ľahkej nedbanlivosti Dodávateľa, jeho zákonných zástupcov a/alebo pomocníkov plnenia je ručenie náhrady škody obmedzené na predpokladateľnú, škodu typicky vznikajúcu pri obchodoch neistého druhu. Za škody z porušenia podstatných zmluvných povinností (základné povinnosti) je ručenie za ľahkú nedbanlivosť obmedzené na škodu typicky vznikajúcu, za hrubú nedbanlivosť a úmysel sa nutne ručí. V ostatnom je ručenie náhrady škody vylúčené.

 

1.2 Obmedzenie ručenia a výluka ručenia upravené pod čísl. VII. 1.1 týchto VOP neplatí pre škody na živote, tele a/alebo na zdraví, ako aj pri existencii záruky vlastností. Za tieto sa nutne ručí. Ručenie zo zákona o ručení za produkty ostáva taktiež nedotknuté.

 

1.3 Pokiaľ je ručenie Dodávateľa vylúčené alebo obmedzené, platí to aj pre osobné ručenie jeho zamestnancov, pracovníkov, zástupcov a pomocníkov plnenia.

 

2.

 

Ručenie za akékoľvek poradenské služby atď. predovšetkým z hľadiska na spracovanie a opracovanie materiálov, sa preberá len vtedy, ak bolo toto zmluvne dohodnuté a Dodávateľ ho realizuje v písomnej forme.

 

VIII. Objednávka cez internet

 

1.

 

Objednávky môžu byť realizované aj cez internet (prostredníctvom on-line formuláru na web stránke Dodávateľa). Odoslaním on-line formuláru je vyhlásenie súhlasu Objednávateľa spojené s platnosťou týchto VOP.

 

2.

 

2.1 Osobné údaje (oslovenie, meno, adresa, názov firmy resp. dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo, telefaxové číslo, resp. bankové spojenie, resp. číslo kreditnej karty, dátum objednávky), ktoré Objednávateľ alebo jeden z jeho pracovníkov oznámil prostredníctvom on-line formuláru, sú spracovávané výlučne za účelom realizácie Kúpnej zmluvy alebo Zmluvy o dielo, ktorú uzatvoril Objednávateľ s Dodávateľom.

 

2.2 Spracovanie osobných údajov Objednávateľa zahŕňa ich zistenie a uloženie Objednávateľom, ako aj ich prenos na tretie subjekty, ktoré sú s ním zmluvne spojené, pokiaľ zistenie, uloženie a/alebo sú potrebné pre uzatvorenie, obsahové zostavenie a splnenie zmluvy (predovšetkým doručenie objednaných produktov).

 

2.3 Preposlanie osobných údajov Objednávateľa tretím subjektom pre iné účely, predovšetkým aj pre účely poradenstva, reklamy a prieskumu trhu je vylúčené, pokiaľ Objednávateľ nevysloví k tomu svoj výslovný písomný súhlas.

 

3.

 

Tovary a produkty, ktoré Dodávateľ prezentuje na internete, nepredstavujú žiadne záväzné ponuky, ale slúžia len k tomu, aby motivovali Objednávateľa k odovzdaniu záväznej ponuky na základe nasledovných ustanovení. Pre odovzdanie záväznej ponuky, musí vykonávajúci pracovník Objednávateľa resp. Objednávateľ sám:

– Uviesť podľa on-line formuláru svoje kompletné osobné údaje;
– byť plnoletý;
– S účinným splnomocnením Objednávateľa konať ako jeho zástupca;
– Uviesť správne a úplne názov firmy a adresu Objednávateľa.

 

3.2 Odovzdaním záväznej ponuky uisťuje Objednávateľ výslovne, že tieto predpoklady spĺňa. Kliknutím na „Poslať Objednávku“ odovzdáva Kupujúci záväznú ponuku pre uzatvorenie zmluvy voči Dodávateľovi. Prístup Objednávky bude Kupujúcemu bezodkladne potvrdený elektronickou cestou. Toto neznamená prijatie ponuky.

 

3.3 Objednávateľ obdrží bezodkladne potvrdenie Objednávky E-mailom, toto ešte nepredstavuje prijatie ponuky. Vyhlásenie prijatia Dodávateľa sa uskutoční potom resp. v rámci bežnej doby spracovania E-mailom, poštovou cestou alebo dodávkou.

 

IX. Priemyselné ochranné práva a autorské práva

 

Ak tretí subjekt kvôli porušeniu priemyselného ochranného práva alebo autorského práva (následne: „Ochranné práva“) na základe produktov dodaných Dodávateľom Objednávateľovi, uskutoční podľa zmluvy oprávnené nároky voči Objednávateľovi, má Dodávateľ voči Objednávateľovi:

 

1.

 

Dodávateľ uskutoční podľa svojej voľby a na vlastný účet buď užívateľské právo na produkt, produkt zmení tak, aby nebolo ochranné právo porušené alebo produkt vymení. Ak toto nie je pre Dodávateľa z hospodárskeho hľadiska zastupiteľne možné, vezme Dodávateľ produkt proti spätnému vyplateniu kúpnej ceny produkt späť.

 

2.

 

Tieto povinnosti pretrvávajú len vtedy, ak Objednávateľ Dodávateľa bezodkladne písomne vyrozumie o nárokoch uplatňovaných tretím subjektom, neuzná porušenie a Dodávateľovi vyhradí všetky obranné opatrenia a zmierovacie konania. Ak Objednávateľ ukončí užívanie produktu z dôvodov zníženia škody alebo kvôli ostatným dôležitým dôvodom, je povinný tretí subjekt na to upozorniť, aby nebolo s ukončením užívania spojené žiadne uznanie porušenia ochranného práva.

 

3.

 

Nároky Objednávateľa sú ďalej vylúčené, pokiaľ a ak nebolo spôsobené porušenie ochranného práva na základe svojich určitých predpisov použitím, ktoré nebolo Dodávateľom predpokladateľné alebo tým, že produkt bol Objednávateľom zmenený a/alebo použitý spolu s produktmi, ktoré neboli dodané Dodávateľom.

 

4.

 

Nároky Objednávateľa sú ďalej vylúčené, pokiaľ a ak bolo spôsobené porušenie ochranných práv na základe určitých predpisov použitím, ktoré Dodávateľ nepredpokladal alebo tým, že Objednávateľ zmenil produkt a/alebo ho používal spolu s produktmi, ktoré nedodal Dodávateľ.

 

5.

 

Ďalšie nároky voči Dodávateľovi sú vylúčené.

 

X. Ustanovenia o kontrole exportu

 

1.

 

Pri exporte tovarov musí Objednávateľ zohľadniť príslušne platné exportné a kontrolné ustanovenia. Je výlučne na Objednávateľovi, aby posúdil, či si produkt vyžaduje povolenie exportu a či export podlieha určitým kontrolným ustanoveniam. Potrebné schválenia je povinný Objednávateľ si zabezpečiť na vlastnú zodpovednosť a Dodávateľovi bez vyzvania predložiť.

 

2.

 

V opačnom prípade je Dodávateľ oprávnený k Odstúpeniu od zmluvy bez náhrady. V každom prípade padá povinnosť Dodávateľa na náhradu škody. Pre každý prípad porušenia nariadenia voči takýmto ustanoveniam oslobodzuje Objednávateľ Dodávateľa od príslušných nárokov tretích subjektov, nezávisle od toho, akého druhu. Toto platí aj pre všetky potrebné náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s vnímaním práv Dodávateľa.

 

XI. Záverečné ustanovenia

 

1.

 

Objednávateľ súhlasí, že všetky údaje vo vzťahu k nemu, budú spracované a uložené pomocou spracovania údajov Dodávateľa. Platí čísl. VIII. 2. týchto VOP.

 

2.

 

Písomná forma je potrebná, pokiaľ a ak pre príslušné vyhlásenie nie je v týchto VOP predpísaná žiadna iná forma.

 

3.

 

Platí výlučne právo Spolkovej republiky Nemecko, platnosť Kúpneho práva Spojených národov je vylúčená.

 

4.

 

4.1 Miestom plnenia je obchodné sídlo Dodávateľa v Aachen.

 

4.2 Aachen je súdna príslušnosť, ak je Objednávateľ Obchodníkom v zmysle. OZ. Toto platí aj pre nároky vyplývajúce zo zmenky alebo šekov. Dodávateľ je okrem toho oprávnený privolať iný príslušný súd alebo mimo Spolkovej republiky Nemecko, predovšetkým vtedy, ak Objednávateľ má svoje obchodné sídlo v zahraničí.

 

Neúčinnosť a nerealizovateľnosť jednotlivých ustanovení a dohôd s Objednávateľom sa nedotýka účinnosti iných ustanovení. Zmluvné strany sú povinné nahradiť neúčinné alebo nerealizovateľné ustanovenie takou úpravou, ktorá sa približuje zmyslu a hospodárskemu účelu neúčinného ustanovenia. Toto platí aj pre dieru v úprave v týchto VOP, ktorú majú zmluvné strany príslušne zaplátať.