Skip to main content

Tiráž

Haugg Kühlerfabrik GmbH

Reichsweg 46 52068 Aachen
e-mail: info@haugg-group.com
Tel: + 49 (0) 241 94629-0
Fax: + 49 (0) 241 94629-41

Konateľ: Wolfgang Haugg
Okresný súd Aachen, HRB 8624
Ident. č. dane z obratu DE 219357359
Sídlo spoločnosti: Aachen

Návrh a realizácia:

giftGRÜN GmbH
Digitalagentur
Pascalstraße 6
52076 Aachen
Tel. 02 41 / 990 980 – 0
Fax. 02 41 / 990 980 – 29
www.giftgruen.com

Oznámenie o zodpovednosti

Všetky ochranné známky a logá uvedené na tejto webovej stránke sú majetkom príslušných spoločností. Všetky ostatné informácie bez záruky. Z právnych dôvodov sa týmto výslovne dištancujeme od všetkého obsahu na všetkých prepojených stránkach našej domovskej stránky a neprijímame ich obsah ako svoj vlastný. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky odkazy na našej domovskej stránke a na celý obsah stránok, na ktoré vedú nami zobrazené reklamné bannery.

Obsah online ponuky:

Spoločnosť Haugg Kühlerfabrik GmbH nepreberá žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť alebo kvalitu poskytnutých informácií. Nároky zo zodpovednosť voči spoločnosti Haugg Kühlerfabrik GmbH, ktoré sa týkajú materiálnych alebo nehmotných škôd spôsobených použitím alebo nepoužívaním poskytnutých informácií alebo použitím nesprávnych a neúplných informácií, sú v zásade vylúčené, ak zo strany spoločnosti Haugg Kühlerfabrik GmbH nejde o preukázateľne úmyselné zavinenie alebo zavinenie z hrubej nedbanlivosti. Všetky ponuky sú nezáväzné. Spoločnosť Haugg Kühlerfabrik GmbH si výslovne vyhradzuje právo na zmenu, doplnenie alebo vymazanie častí stránok alebo celej ponuky bez osobitného oznámenia, alebo na dočasné alebo trvalé zastavenie uverejňovania.

Odkazy a linky:

Ak sa odkazuje priamo alebo nepriamo na ciele odkazu – referenčné ciele ( „linky“), ktoré sú mimo oblasti zodpovednosti spoločnosti Haugg Kühlerfabrik GmbH, táto zodpovedá len vtedy, ak si je vedomá obsahu a ak by to bolo technicky možné a primerané, v prípade nezákonného obsahu zabrániť jeho použitiu. Za obsah, ktorý presahuje tento rámec, a najmä za škody, ktoré vzniknú použitím alebo nepoužitím takýchto informácií, ručí výlučne poskytovateľ stránky, na ktorú sa odkazuje, nie ten, kto prostredníctvom odkazov (linkov) iba odkazuje na príslušné uverejnenie. Toto obmedzenie platí rovnako aj na cudzie záznamy v knihách návštev, diskusných fórach a zoznamoch e-mailových adries zriadených spoločnosťou Haugg Kühlerfabrik GmbH.

Autorské právo:

Spoločnosť Haugg Kühlerfabrik GmbH sa snaží dodržiavať autorské práva na grafiku, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty používané vo všetkých publikáciách, používať grafiku, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty, ktoré sama vytvára, alebo používať grafiku, zvukové dokumenty, videosekvencie a texty bez licencie. Autorské práva na zverejnené objekty vytvorené spoločnosťou Haugg Kühlerfabrik GmbH zostávajú výhradne majetkom spoločnosti Haugg Kühlerfabrik GmbH. Rozmnožovanie alebo používanie takejto grafiky, zvukových dokumentov, videosekvencií a textov
v iných elektronických alebo tlačených publikáciách nie je bez výslovného súhlasu spoločnosti Haugg Kühlerfabrik GmbH povolené.