Vyhlásenie o ochrane údajov

1. Krátky prehľad o ochrane údajov

Všeobecné informácie

Nasledujúce informácie poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa stane s Vašimi osobnými údajmi, keď navštívite túto webovú stránku. Osobné údaje sú všetky údaje, pomocou ktorých môžete byť osobne identifikovaní. Podrobné informácie o predmete ochrany údajov nájdete v našom vyhlásení o ochrane údajov pod týmto textom.

Zber údajov na tejto webovej stránke

Kto je zodpovedný za zber údajov na tejto webovej stránke?

Spracovanie údajov na tejto webovej stránke vykonáva prevádzkovateľ webovej stránky. Jeho kontaktné údaje nájdete v tiráži tejto webovej stránky.

Ako zhromažďujeme Vaše údaje?

Na jednej strane Vaše údaje zbierame tým, že nám ich poskytnete. To môžu byť napr. údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára.

Ďalšie údaje automaticky zhromažďujú naše informačné systémy pri návšteve webovej stránky. Sú to predovšetkým technické údaje (napr. Internetový prehliadač, operačný systém alebo čas prístupu na stránku). Tieto údaje sa zaznamenávajú automaticky, len čo vstúpite na túto webovú stránku.

Na čo používame Vaše údaje?

Časť údajov zhromažďujeme, aby sa zabezpečilo bezchybné poskytovanie webovej stránky. Iné údaje sa môžu použiť na analýzu správania používateľov.

Aké máte práva týkajúce sa Vašich údajov?

Máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o pôvode, príjemcovi a účele Vašich uložených osobných údajov. Okrem toho máte právo požiadať o opravu alebo vymazanie týchto údajov. K týmto, ako aj ďalším otázkam týkajúcim sa ochrany údajov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť na adrese uvedenej v tiráži. Máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

Okrem toho máte v určitých prípadoch právo požadovať obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov. Podrobnosti o tom nájdete vo vyhlásení o ochrane údajov v časti „Právo na obmedzenie spracovania“.

Nástroje na analýzu a nástroje tretích strán

Pri návšteve tejto webovej stránky sa Vaše správanie pri surfovaní môže štatisticky vyhodnocovať. To sa deje predovšetkým prostredníctvom cookies a tzv. analytických programov. Analýza Vášho správania pri surfovaní prebieha zvyčajne anonymne; správanie pri surfovaní nemožno vysledovať späť k Vám.

Tejto analýze môžete oponovať alebo jej zabrániť nepoužitím určitých nástrojov. Podrobné informácie o týchto nástrojoch a možnostiach vznesenia námietky nájdete v nasledujúcom vyhlásení
o ochrane údajov.

2. Hosting

Externý Hosting

Túto webovú stránku prevádzkuje externý poskytovateľ služieb (Hoster). Osobné údaje zhromaždené na tejto webovej stránke sa ukladajú na serveroch Hostera. Môžu to byť predovšetkým adresy IP, kontaktné požiadavky, meta-  a komunikačné údaje, údaje o zmluvách, kontaktné údaje, mená, prístupy na webové stránky a ďalšie údaje, ktoré sa generujú prostredníctvom webovej stránky.

Hoster sa používa na účely plnenia zmluvy s našimi potenciálnymi a existujúcimi zákazníkmi (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR) a v záujme bezpečného, rýchleho a efektívneho poskytovania našej online ponuky profesionálnym poskytovateľom (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR).

Náš Hoster spracúva Vaše údaje iba v rozsahu potrebnom na splnenie jeho povinností spojených s výkonom služieb a dodržiava naše pokyny v súvislosti s týmito údajmi.

Uzatvorenie zmluvy na spracovanie objednávok

S cieľom zabezpečiť spracovanie v súlade s predpismi na ochranu údajov sme uzavreli s našim Hosterom zmluvu o spracovaní objednávok.

3. Všeobecné informácie a povinné informácie

Ochrana údajov

Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu Vašich osobných údajov veľmi vážne. S Vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmto vyhlásením o ochrane údajov.

Keď používate túto webovú stránku, zhromažďujú sa rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, pomocou ktorých môžete byť osobne identifikovaní. Toto vyhlásenie o ochrane údajov vysvetľuje, aké údaje zbierame a na čo ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa to deje.

Upozorňujeme na to, že prenos údajov cez internet (napr. pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné medzery. Nie je možné úplne chrániť údaje pred prístupom tretích strán.

 Informácie o zodpovednom subjekte

Subjektom zodpovedným za spracovanie údajov na tejto webovej stránke je:

Haugg Kühlerfabrik GmbH, Reichsweg 46, 52068 Aachen, Nemecko

Telefón: +49 241 946290
e-mail: a.zymelka@haugg-group.com

Zodpovedným subjektom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracovania osobných údajov (napr. mená, e-mailové adresy alebo podobne).

 Odvolanie Vášho súhlasu so spracovaním údajov

Mnohé postupy spracovania údajov sa môžu vykonávať iba s výslovným súhlasom. Súhlas, ktorý ste už udelili, môžete kedykoľvek odvolať. Na to stačí, aby ste nám poslali neformálne oznámenie prostredníctvom e-mailu. Zákonnosť spracovania údajov vykonaného pred odvolaním súhlasu zostáva tým nedotknutá.

Právo na podanie námietky proti zhromažďovaniu údajov v osobitných prípadoch, ako aj proti priamej reklame (článok 21 GDPR)

AK SA SPRACOVANIE ÚDAJOV USKUTOČŇUJE NA ZÁKLADE ČL. 6 ODS. 1 PÍSM. E ALEBO F GDPR, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI SPRACOVANIU SVOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV Z DÔVODOV VYPLÝVAJÚCICH Z VAŠEJ KONKRÉTNEJ SITUÁCIE; TO PLATÍ AJ PRE ANALÝZU NA ZÁKLADE TÝCHTO USTANOVENÍ. PRÍSLUŠNÝ PRÁVNY ZÁKLAD, NA KTOROM JE ZALOŽENÉ SPRACOVANIE, SA NACHÁDZA V TOMTO VYHLÁSENÍ O OCHRANE ÚDAJOV.  AK PODÁTE NÁMIETKU, NEBUDEME ĎALEJ SPRACÚVAŤ VAŠE PRÍSLUŠNÉ OSOBNÉ ÚDAJE, POKIAĽ NEDOKÁŽEME PREUKÁZAŤ PRESVEDČIVÉ LEGITÍMNE DÔVODY NA SPRACOVANIE, KTORÉ PREVAŽUJÚ NAD VAŠIMI ZÁUJMAMI, PRÁVAMI A SLOBODAMI, ALEBO AK SPRACOVANIE NEUMOŽŇUJE UPLATNIŤ, BRÁNIŤ ALEBO OBHAJOVAŤ PRÁVNE NÁROKY (ROZPOR PODĽA ČL. 21 ODS. 1 GDPR).

AK SA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAJÚ NA ÚČELY PRIAMEJ REKLAMY, MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK NAMIETAŤ PROTI SPRACOVANIU SVOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY TAKEJTO REKLAMY; TO PLATÍ AJ PRE ANALÝZY, POKIAĽ SÚ SPOJENÉ S TAKOUTO PRIAMOU REKLAMOU. AK NAMIETATE, VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SA UŽ ĎALEJ NEBUDÚ POUŽÍVAŤ NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU (ROZPOR V SÚLADE S ČLÁNKOM 21 ODS. 2 GDPR).

 Právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu

V prípade porušenia GDPR majú dotknuté osoby právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, na ich pracovisku alebo v mieste údajného porušenia. Právo podať sťažnosť nemá vplyv na iné správne alebo súdne opravné prostriedky.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na to, aby údaje, ktoré spracúvame automaticky na základe Vášho súhlasu alebo plnenia zmluvy, boli vydané Vám alebo tretej strane v bežnom, strojom čitateľnom formáte. Ak požadujete priamy prenos údajov inej zodpovednej osobe, uskutoční sa to iba vtedy, ak je to technicky možné.

Informácie, výmaz a oprava

V rámci platných právnych ustanovení máte právo na bezplatné informácie o Vašich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účele spracovania údajov a v prípade potreby právo na opravu alebo vymazanie týchto údajov. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa osobných údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v tiráži.

 Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov. Na tento účel nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v tiráži. Právo na obmedzenie spracovania existuje v týchto prípadoch:

  • Ak popierate správnosť Vašich osobných údajov, ktoré sú u nás uložené, zvyčajne potrebujeme čas, aby sme to preverili. Počas preverovania máte právo požiadať, aby sa spracovanie Vašich osobných údajov obmedzilo.
  • Ak sa spracovanie Vašich osobných údajov vykonávalo alebo sa koná nelegálne, môžete namiesto vymazania požiadať o obmedzenie spracovania údajov.
  • Ak už nepotrebujeme Vaše osobné údaje, ale Vy ich potrebujete na výkon, obhajobu alebo uplatnenie právnych nárokov, máte právo namiesto vymazania požiadať, aby sa spracovanie Vašich osobných údajov obmedzilo.
  • Ak ste podali námietku v súlade s článkom 21 ods. 1 GDPR, musí sa uskutočniť zváženie Vašich a našich záujmov. Pokiaľ ešte nie je jasné, koho záujmy prevažujú, máte právo požiadať o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov.

 

Ak ste obmedzili spracúvanie svojich osobných údajov, smú sa tieto údaje – odhliadnuc od ich uloženia – spracúvať iba s Vaším súhlasom alebo na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov závažného verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.

 4. Zber údajov na tejto webovej stránke

Cookies

Internetové stránky používajú čiastočne tzv. cookies. Cookies nespôsobujú škody na Vašom počítači
a neobsahujú vírusy. Cookies slúžia na to, aby bola naša ponuka príjemnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa uložia vo Vašom počítači a ktoré Váš prehliadač uloží v pamäti.

Väčšina súborov cookies, ktoré používame, sú tzv. „Session-Cookies“. Po Vašej návšteve sa automaticky vymažú. Ostatné súbory cookies zostanú vo Vašom zariadení, kým ich neodstránite. Tieto súbory cookies nám umožňujú rozpoznať Váš prehliadač pri nasledujúcej návšteve.

Môžete Váš prehliadač nastaviť tak, aby ste boli informovaní o použití súborov cookies a povolili iba súbory cookies v jednotlivých prípadoch, vylúčili prijímanie súborov cookies pre určité prípady alebo všeobecne a aktivovali automatické mazanie súborov cookies pri zatvorení prehliadača. Pri deaktivovaní cookies môže byť funkčnosť tejto webovej stránky obmedzená.

Cookies, ktoré sú potrebné na vykonanie procesu elektronickej komunikácie alebo na zabezpečenie určitých požadovaných funkcií (napr. funkcia nákupného košíka), sa na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR ukladajú v pamäti. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem o ukladanie súborov cookies v pamäti pre technicky bezchybné a optimalizované poskytovanie svojich služieb. Ak sa požaduje príslušný súhlas (napr. Súhlas s uložením cookies), spracovanie sa uskutoční výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. a GDPR; súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Pokiaľ sú uložené ďalšie súbory cookies (napr. Súbory cookies na analýzu Vášho správania pri surfovaní), v tomto vyhlásení o ochrane údajov sa tieto záležitosti riešia osobitne.

 Súbory Server-Log

Poskytovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do takzvaných Server-Log súborov, ktoré nám Váš prehliadač automaticky odosiela. Sú to tieto:

  • typ a verzia prehliadača
  • používaný operačný systém
  • Referrer URL (predtým navštívená stránka)
  • hostiteľské meno zapojeného počítača
  • čas reakcie servera
  • IP-Adresa

Zlučovanie týchto údajov s inými zdrojmi údajov sa neuskutočňuje.

Tieto údaje sa zaznamenávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem o technicky bezchybnú prezentáciu a optimalizáciu svojej webovej stránky – na tento účel sa musia zaznamenať protokolové súbory servera.

Kontaktný formulár

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, Vaše údaje z informačného formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré ste tam uviedli, sa uložia s cieľom spracovania otázky a pre prípad otázok, ktoré na ne nadväzujú. Tieto údaje bez vášho súhlasu neposkytneme.

Tieto údaje sa spracúvajú na základe § 6 ods. 1 písm. b GDPR, ak Vaša žiadosť súvisí s plnením zmluvy alebo ak je potrebné vykonať predzmluvné opatrenia. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracovanie založené na našom oprávnenom záujme na účinnom spracovaní otázok, ktoré sú nám adresované (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR), alebo na Vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a GDPR), ak bol vyžiadaný.

Údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, zostanú u nás, kým nás nevyzvete, aby sme ich vymazali, nezrušíte svoj súhlas s uložením alebo ak sa vytratí účel, na ktorý sa údaje uchovávajú (napr. po spracovaní Vašej žiadosti). Záväzné právne ustanovenia – najmä obdobia uchovávania – zostávajú nedotknuté.

Žiadosť e-mailom, telefónom alebo faxom

Ak nás budete kontaktovať e-mailom, telefónom alebo faxom, Vaša žiadosť vrátane všetkých osobných údajov z nej vyplývajúcich (meno, dopyt) sa uloží a spracuje na účely vybavenia Vašej žiadosti. Tieto údaje neposkytneme bez Vášho súhlasu.

Tieto údaje sa spracúvajú na základe § 6 ods. 1 písm. b GDPR, ak sa Vaša žiadosť týka splnenia zmluvy alebo ak je potrebné vykonať predzmluvné opatrenia. Vo všetkých ostatných prípadoch je spracovanie založené na Vašom súhlase (čl. 6 ods. 1 a GDPR) a/alebo na našich oprávnených záujmoch (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR), pretože máme legitímny záujem na efektívnom spracovaní dopytov, ktoré nám boli smerované.

Údaje, ktoré nám pošlete prostredníctvom kontaktných dopytov, zostanú u nás, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, nezrušíte svoj súhlas s uložením alebo ak sa vytratí účel, na ktorý sa údaje uchovávajú (napr. po spracovaní Vašej žiadosti). Záväzné právne ustanovenia – najmä obdobia uchovávania – zostávajú nedotknuté.

5. Sociálne médiá

Facebook pluginy (Like & Share-Button)

Na tejto internetovej stránke sú integrované pluginy sociálnej siete Facebook, poskytovateľ Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA. Facebook pluginy môžete rozpoznať podľa loga Facebook alebo pomocou tlačidla „Like-Button“ („páči sa mi“) na tejto webovej stránke. Prehľad Facebook pluginov nájdete tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Keď navštívite túto webovú stránku, Plugin vytvorí priame spojenie medzi Vaším prehliadačom a serverom Facebook. Facebook tak dostane informáciu, že ste s Vašou IP adresou navštívili tento web. Ak kliknete na Facebook tlačidlo „Like-Button“, keď ste prihlásení do svojho účtu Facebook, môžete prepojiť obsah tejto webovej stránky so svojím profilom Facebook. To umožňuje Facebooku spojiť návštevu tejto webovej stránky s Vaším užívateľským účtom. Upozorňujeme na to, že ako poskytovateľ webových stránok nevieme o obsahu prenášaných údajov ani o tom, ako ich Facebook používa. Viac informácií nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook na adrese: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Ak si neželáte, aby Facebook mohol návštevu tejto webovej stránky priradiť k Vášmu užívateľskému účtu Facebook, odhláste sa, prosím, zo svojho užívateľského účtu Facebook.

Použitie Facebook pluginov prebieha na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem o čo najväčšiu viditeľnosť v sociálnych médiách.

6. Informačné letáky

Údaje letákov

Ak by ste chceli dostávať informačné letáky ponúkané na webovej stránke, potrebujeme od Vás e-mailovú adresu, ako aj informácie, ktoré nám umožnia overiť, že ste vlastníkom poskytnutej e-mailovej adresy a že súhlasíte s prijímaním noviniek. Žiadne ďalšie údaje sa nezbierajú, resp. len na dobrovoľnom základe. Tieto údaje používame iba na zasielanie požadovaných informácií a nepostupujeme ich tretím stranám.

Spracovanie údajov uvedených v tlačive na prihlásenie letáka sa uskutočňuje výlučne na základe Vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). Udelený súhlas s uložením údajov, e-mailovej adresy a jej použitím na zasielanie letáka môžete kedykoľvek odvolať, napríklad prostredníctvom linku „zrušiť odber“ v letáku. Zákonnosť postupov na spracovanie údajov ktoré už boli uskutočnené, zostáva týmto odvolaním nedotknutá.

Dáta, ktoré sme si uložili s cieľom prihlásenia sa na odber letáka, budeme ukladať my alebo poskytovateľ letákových služieb, kým sa odhlásite z odberu noviniek, a po odhlásení sa z distribučného zoznamu sa vymažú. Údaje, ktoré sme u nás uložili na iné účely, zostávajú týmto nedotknuté.

Po odhlásení z distribučného zoznamu letákov môže byť Vaša e-mailová adresa uložená na čiernej listine u nás alebo u poskytovateľa spravodajských služieb, aby sa zabránilo budúcemu zasielaniu. Údaje z čiernej listiny sa používajú iba na tento účel a nespájajú sa s inými údajmi. Slúžia tak Vášmu záujmu, ako aj nášmu záujmu v súlade so zákonnými požiadavkami pri zasielaní letákov (legitímny záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f GDPR). Ukladanie na čiernu listinu nie je časovo obmedzené. Proti ukladaniu údajov môžete namietať, ak Vaše záujmy prevažujú nad našimi legitímnymi záujmami.

7. Pluginy a tools

Google Web Fonts (webové fonty)

Táto stránka používa na jednotné zobrazenie fontov tzv. webové fonty poskytované spoločnosťou Google. Pri vyvolaní stránky prehliadač načíta požadované webové fonty do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby správne zobrazoval texty a druhy písma.

Na tento účel musí Vami používaný prehliadač nadviazať spojenie so servermi Google. Tak spoločnosť Google získa informácie o tom, že táto webová stránka bola vyvolaná prostredníctvom Vašej adresy IP. Používanie Google Web Fonts sa uskutočňuje v záujme jednotného a príjemného zobrazenia našich online ponúk. Toto predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

Ak Váš prehliadač nepodporuje webové fonty, použije Váš počítač štandardné písmo.

Ďalšie informácie o Google Web Fonts nájdete na
https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobných údajov
spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps (mapy)

Táto  webová stránka používa mapovú službu Google Maps prostredníctvom rozhrania API. Poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited (ďalej len „Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Na používanie funkcií Google Maps je potrebné uložiť svoju IP adresu. Tieto informácie sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a ukladajú sa tam. Poskytovateľ tejto stránky nemá žiadny vplyv na tento prenos údajov.

Používanie Google Maps je v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk a uľahčenia nájdenia miest, ktoré sme na webe uviedli. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f GDPR.

Viac informácií o zaobchádzaní s užívateľskými údajmi nájdete vo vyhlásení spoločnosti Google
o ochrane údajov: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Zdroj: https://www.e-recht24.de